Комунальний заклад освіти "Cередня загальноосвітня школа № 69" Дніпровської міської ради

 

Протидія булінгу

ПЛАН ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯТА ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЮ)В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ НА 2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

№ з/п

Заходи

Термінвиконання

Відповідальний

Відмітка про

виконання

Нормативно-правове та інформаційнезабезпеченняпопередженнянасильства та булінгу

1

Підготовка наказу «Про запобіганнябулінгу (цькування) у закладіосвіти»

Останнійтижденьсерпня

Директор школи

Шевченко М.Є.

 

2

Підготовка наказу «Про порядок дій персоналу при зіткненні з випадкамибулінгу (цькування) в закладіосвіти»

Перший тижденьвересня

Уповноважена особа з питаньзапобігання та протидіїбулінгу (цькування)

 

3

Наради з різнимикатегоріямипрацівників з питаньпрофілактикибулінгу (цькування): · педагогічний персонал; · допоміжний персонал; · технічний персонал.

Вересень

Уповноважена особа з питаньзапобігання та протидіїбулінгу (цькування)

 

4

Організаціямеханізмівзвернення та встановленняінформаційноїскриньки для повідомлень про випадкибулінгу (цькування)

Вересень

Практичний психолог, класнікерівники1-11 класів

 

5

Оновленнярозділу про профілактикубулінгу (цькування) і розміщеннянормативнихдокументів на сайті закладу освіти

Вересень

Відповідальнийза роботу сайту школи

Хромчихіна О.О.

 

6

Підготовкаброшури з нормативними документами з профілактикибулінга (цькування) в освітньомусередовищі для педагогів

Жовтень

Уповноважена особа з питаньзапобігання та протидіїбулінгу (цькування)

 

7

Підготовкаметодичнихрекомендацій для педагогів: · з вивченняучнівськогоколективу; · з розпізнаванняознакнасильстварізнихвидівщододітей

Жовтень

Уповноважена особа з питаньзапобігання та протидіїбулінгу (цькування)

 

8

Оновленнятематичного стенду

Протягомнавчального року

Уповноважена особа з питаньзапобігання та протидіїбулінгу (цькування)

 

9

Підготовкатематичнихбуклетів за участюстаршокласників

Листопад

Уповноважена особа з питаньзапобігання та протидіїбулінгу (цькування)

 

10

Перевіркаінформаційноїдоступності правил поведінки та нормативнихдокументів з профілактикибулінгу (цькування)

Листопад

Уповноважена особа з питаньзапобігання та протидіїбулінгу (цькування)

 

11

Інформаційнаакція для старшокласників

Грудень

Уповноважена особа з питаньзапобігання та протидіїбулінгу (цькування)

 

12

Виступ на загальношкільнихбатьківськихзборахщодопрофілактикибулінгу (цькування) в учнівськомуколективі

Лютий

Директор школи

Шевченко М.Є., уповноважена особа з питаньзапобігання та протидіїбулінгу (цькування)

 

Робота з вчителями та іншимипрацівниками закладу освіти

15

Проведеннянавчальнихсемінарів для вчителівщодозапобіганнябулінгу (цькування) та заходи реагування

28.10.2019

Уповноважена особа з питаньзапобігання та протидіїбулінгу (цькування)

 

16

Інструктивнінаради з питаньпрофілактикибулінгу (цькування) з допоміжним та технічним персоналом

Листопад

Директор школи

Шевченко М.Є., уповноважена особа з питаньзапобігання та протидіїбулінгу (цькування)

 

17

Тренінг для вчителівщодозапобіганнябулінгу (цькування) у закладіосвіти

08.01.2020

Практичний психолог,

залученіфахівці

 

18

Співбесіда з класнимикерівниками за результатами діагностикикласногоколективу

За результатами кожноїчверті

Уповноважена особа з питаньзапобігання та протидіїбулінгу (цькування), практичний психолог

 

19

Консультуваннякласнихкерівників психологом, соціальним педагогом з проблемнихситуацій

Протягомнавчального року

Практичний психолог

 

Робота з учнями

20

Проведеннятренінгів для старшокласників з розвиткунавичокспілкування та мирного вирішенняконфліктів

Протягомнавчального року

Практичний психолог

 

21

Імітаційнагра для молодшихшколярів (1-4-й класи) «Якщо тебе ображають»

Жовтень

Класнікерівники

 1-4 класів

 

22

Тижденьтолерантності

Листопад

Педагог-організатор,

рада старшокласників,

класнікерівники 1-11 класів

 

23

День відкритих дверей у шкільного психолога

Листопад

Практичний психолог

 

24

Імітаційнагра для учнівсередніх і старших класів «Розкажи про насильство»

Грудень

Педагог-організатор,

рада старшокласників,

класнікерівники 5-11 класів

 

25

Конкурс плакатівпротинасильства

Березень

Педагог-організатор,

рада старшокласників

 

Робота з батьками

26

Тематичнізагальношкільнібатьківськізбори

Жовтень

Адміністраціяшколи

 

27

Підготовкапам'ятки для батьків про порядок реагування та способиповідомлення про випадкибулінгу (цькування) щододітей, заходи захисту та наданнядопомогидітямЖовтеньУповноважена особа з питаньзапобігання та протидіїбулінгу (цькування)

Жовтень

Уповноважена особа з питаньзапобігання та протидіїбулінгу (цькування)

 

28

Тематичнібатьківськізбори в класах

Грудень

Класнікерівники 1-11 класів

 

29

Проведенняконсультацій психолога з питаньвзаєминбатьків з дітьми

Протягомнавчального року

Практичний психолог,

класнікерівник 1-11 класів

 

30

Консультуваннябатьківщодозахисту прав та інтересівдітей

1 раз на місяць

Заступник директора з НВР Базарна В.О.

 

Моніторингосвітньогосередовища закладу освіти

31

Самооцінка закладу освіти за показникамибезпеки, комфортності, інклюзивності

2 рази на рік

Адміністрація закладу, колектив закладу

 

32

Анонімнеанкетуванняучнів 5-11-го класів про випадкибулінгу (цькування) у школі

Грудень

Практичний психолог

 

33

Анкетуваннябатьків про безпеку в закладіосвіти

Грудень

Класнікерівники 1-11 класів

 

34

Діагностикастосунків у закладіосвіти. Анкетуванняучнів та вчителів

Лютий

Практичний психолог

 

35

Аналізінформації за протоколами комісії з розглядувипадківбулінгу (цькування) в закладіосвіти

За потреби

Уповноважена особа з питаньзапобігання та протидіїбулінгу (цькування)

 

36

Підготовказвіту про виконаннязаходів про виконання плану заходів з запобігання та протидіїбулінгу

Травень- червень

Уповноважена особа з питаньзапобігання та протидіїбулінгу (цькування)