Комунальний заклад освіти "Cередня загальноосвітня школа № 69" Дніпровської міської ради

 

Росток

 

 

 

 

kar2

 

Концепція педагогічної технології “Росток”

Концепція педагогічної технології “Росток” базується на принципах:

– принцип особистісного підходу до учня, вчителя, батьків, що розкриває у кожній людині неповторну унікальну особистість, передбачає постійно підкреслювати її досягнення;

– принцип системності освіти: забезпечує цілісність освіти як єдиного взаємопов’язаного комплексу гуманітарних, природничих, технічних і суспільних наук;

– принцип екологізації освіти: полягає у формуванні уявлень учнів про взаємозв’язки процесів і явищ у природі, про її об’єктивну й універсальну цінність, місце людини у природі, як її невід‘ємної частини;

– принцип єдності національного та загальнолюдського в освіті: допомагає запобігти збоченням і крайнощам в навчально-виховному процесі, опиратись у вихованні на загальнолюдські цінності і національний патріотизм;

– принцип пріоритету розвиваючого навчання та виховання: 
стверджує безпосередній вплив навчання, виховання на розвиток дитини та формування у неї нових здібностей, сприяє усвідомленню того, що знання та вміння, які закладаються у зміст освіти – це не тільки мета, але і засіб розвитку сприйняття, мислення, пам’яті, емоцій, уваги, уяви особистості;

– принцип пріоритету творчої діяльності:
обумовлює необхідність створення результативних технологій, методик навчання і виховання, побудованих на діяльнісному, творчому підході, які активізують пошукову активність і створюють максимальні умови для творчої діяльності учнів;

– принцип додатковості: передбачає, що методи і технології навчання утворюють єдиний навчально-виховний комплекс, який поєднує суспільно-гуманітарний, природничий, екологічний, художньо-естетичний аспекти навчання і виховання, формування цілісної картини світу;

– принцип інтеграції: поєднує всі попередні принципи з метою створення цілісної навчально-виховної системи, відображає глибокий взаємозв’язок гуманітарних, природничих, екологічних, загальнолюдських, національних, моральних аспектів розвитку, передбачає реалізацію багаторівневої інтеграції змісту, технологій та методів освіти у комплексній Програмі розвитку дітей “Росток”.

У процесі розробки Програми вищевказані принципи стали орієнтирами, які вказують шляхи вирішення завдань даного педагогічного експерименту.

Орієнтація Програми “Росток” на принцип пріоритету розвиваючого навчання та виховання спонукала нас звернутись до наукової спадщини Л.С.Виготського, який одним з перших увів у психологічну теорію поняття діяльності та виклав основи творчої діяльності дитини. Також ми спирались на дослідження Д.Б.Ельконіна, П.Я.Гальперіна, В.В.Давидова, праці яких стали основою теорії розвиваючого навчання. Розвиваюче навчання є одним з важливих компонентів гуманізації освіти та передбачає рішучий поворот освіти до особистості учня, забезпечення максимально-сприятливих умов для виявлення та розвитку здібностей на основі прийняття особистісних цілей і запитів. Результатом розвиваючого навчання є формування пошукової активності як необхідного компоненту навчальної діяльності. Відомо, що притаманна людині форма пошукової активності – це її духовність. А саме формування духовності людини – і є основною метою гуманізації освіти.

У молодшому шкільному віці, на який розрахована Програма “Росток”, розвивальний характер навчальної діяльності пов’язаний з тим, що її зміст ґрунтується на теоретичних знаннях, що відповідають віковим особливостям учнів. Навчальна діяльність дитини будується від абстрактного до конкретного, від загального до часткового.

В основу Програми покладено діяльнісний підхід, який дає змогу організувати навчально-виховний процес через різноманітну творчу діяльність учнів в межах кожного навчального предмета, які інтегруються в цілісну систему, де використовуються напрями розвивальної роботи. Учні отримують необхідні знання завдяки різноманітним способам активізації сприйняття об’єктів і явищ навколишнього світу: спостереження, досліди, самостійний пошук інформації та інші види розумової діяльності. Варіативності мислення сприяють спеціально розроблені вправи та завдання на розвиток уяви та літературної творчості: складання невеличких казок та оповідань про навколишній світ, поетичні та інші вправи з розвитку мовлення, вправи з моделювання, конструювання об’єктів та явищ навколишнього світу, вправи та завдання на оволодіння навчальними уміннями.

У програмі “Росток” принцип інтеграції використано при формуванні інтегрованого курсу “Навколишній світ”, який реалізує предмет “Я і Україна”. На основі курсу “Навколишній світ” в учнів формується цілісна картина світу. Тематика занять розкриває перед дитиною багатогранний, різноманітний і цілісний навколишній світ. Вивчаються елементи живопису, ліплення, музики, драматизації, трудового навчання. Експеримент, який проведено в навчальних закладах, показав динаміку пізнавальних інтересів молодших школярів. З великої кількості питань про світ найбільш цікавими є: сфера навчання, школа, спілкування, взаємовідносини; космос, виникнення зірок і планет, гострі проблеми цивілізації, екологічні проблеми; професія, побут, мода; природа, виникнення людини.

Основними концептуальними засадами педагогічної технології “Росток» стали такі напрями розвитку сучасної освіти як гуманізація, екологізація й інтеграція навчально-виховного процесу, його розвивальна орієнтація на основі діяльнісного підходу.